رنگ آمیزی سلولها

یکی از اصول و روشهای مطالعه سلولهای گیاهی و جانوری استفاده از متد رنگ آمیزی است . با استفاده از رنگهای مختلف زیستی می توان اجزا و ارگانهای مختلف سلول را رنگ آمیزی کنیم.

اساس و پایه رنگ آمیزی ، ترکیب مولکولهای ماده رنگی موردنظر با مولکولهای اندام یا اجزای هدف می باشد.

رنگهای زیستی به رنگهایی اطلاق می شود که هیچگونه اثر سوئی در سلولهای زنده ندارند . بعضی از رنگها مثل سبز ژانوس رنگ اختصاصی میتوکندری و یا قرمز خنثی برای رنگ آمیزی واکوئل است.

تعدادی از رنگهای مورد استفاده رنگهای اسیدی و گروهی رنگهای بازی هستند که این مواد هم با قسمتهای آنیونی و کاتیونی غشای اندامک ترکیب شده و موجب رنگی شدن دیواره آنها می شوند.

  •  منتشر شده در: خرداد ۴, ۱۳۹۵
  •  توسط: سودابه شجاعی
  •  دیدگاه ها: بدون دیدگاه

دیدگاه ها